2007 craftlab
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

name master
subject Tetsuya 씨의 불해드.

Tetsuya 씨의 불해드.일본에서 Tetsuya씨가 메일로 보내준 작업입니다

일본은 온로드쪽이 강세라 전동몬스터는 귀한편인데, 불해드의 이미지를
그대로 느낄수있는 재미있는 작업입니다.

list       


Copyright 1999-2020 Zeroboard